دامنه شمول

تمامی بنگاه‌های اقتصادی،‌ سازمان‌های عمومی و موسسات عام‌المنفعه و خیریه (با اندازه‌های مختلف) در صورت انجام فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط و دستیابی به نتایج و دستاوردهای موفق در این حوزه می‌توانند در جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت حضور یابند.