برگزاری جلسه هماهنگی بین اعضای کمیته علمی راهبردی و ارزیابان جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت 9 دی ماه 1396
9 دی ماه 1396
این جلسه با حضور اعضای کمیته علمی راهبردی و ارزیابان منتخب جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت در تاریخ 9 دی ماه 1396 در محل دبیرخانه جایزه در دانشگاه خاتم برگزار گردید.
در ابتدای جلسه ضمن خوش آمدگویی، مدل جایزه مسئولیت اجتماعی با تاکید بر تدوین شاخص های علمی و کاربردی تشریح گردید. سپس به بیان ماموریت و اهداف جایزه پرداخته شد.
در ادامه ارزیابان به معرفی مختصر خود و ارائه پیشنهادات پرداختند و مقرر شد تا در صورت علاقمندی مطالبی در خصوص مفاهیم مسئولیت اجتماعی برای چاپ در مجله مدیریت ارائه نمایند