مراسم تقدیر از ارزیابان مدیریت دانش
28 مهر ماه 1397
مراسم تقدیر از ارزیابان "جایزه مدیریت دانش با رویکرد توسعه KM4D " در تاریخ 1398/07/28 در محل دانشگاه خاتم با حضور رئیس، دبیر و جمعی از ارزیابان جایزه برگزار گردید.
نخستین جایزه "جایزه مدیریت دانش با رویکرد توسعه KM4D " همزمان با کنفرانس آن 25 مهرماه 1397 با همکاری انجمن مدیریت دانش اتریش و با حضور جمع کثیری از مدیران ارشد، استادان، محققان و دانش پژوهان حوزه مدیریت دانش و سازمان هایی که در این حوزه فعالیت داشتند، توسط انجمن مدیریت ایران برگزار شد.