پنجمین جلسه هیأت علمی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با حضور دبیر و اعضای هیأت علمی کنفرانس برگزار گردید.
27 آبان ماه 1397
پنجمین جلسه هیأت علمی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با حضور دبیر و اعضای هیأت علمی کنفرانس در تاریخ 1397/08/27 در محل دانشگاه خاتم برگزار گردید. در این جلسه ضمن معرفی اعضای هیات علمی جدید نظرات و پیشنهاداتی جهت اجرای هرچه باشکوه تر کنفرانس ارائه گردید.
در این جلسه مقرر شد جهت کاربردی تر نمودن کنفرانس از صاحبان صنایع و بنگاه های مختلف کشور دعوت شود پیرامون مسائل و مشکلاتی که جامعه را دچار آسیب های اجتماعی و اقتصادی نموده، مانند : تحریم بنگاه ها، چگونگی تامین مواد اولیه و ارز مطالبی ارائه شود و تجربیات سازمان ها مطرح گردد.