برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت
30 مهر ماه 1396
این جلسه با حضور اعضای شورای سیاست گذاری جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت در تاریخ 1396/07/30 در محل دبیرخانه جایزه در دانشگاه خاتم برگزار گردید.
در این جلسه ابعاد مدل جایزه مسئولیت اجتماعی با تاکید بر تدوین شاخص های علمی و کاربردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین پیشنهاد شد که برای ترویج مفاهیم علمی مدل جایزه مسئولیت اجتماعی برنامه های آموزشی و ترویجی برای سازمان ها برگزار گردد.
در ادامه مقرر شد تا نسبت به گردآوری مقالات و کتب های مرتبط در حوزه مسئولیت اجتماعی از منابع علمی در سطح ملی و بین المللی اقدام شود تا به تدریج انجمن مدیریت ایران به عنوان یکی از پایگاه های معتبر در حوزه مسئولیت اجتماعی مدیریت بتواند خدمات لازم را به سازمان های متقاضی ارائه نماید.