نکات کوتاه وخواندنی درباره مسئولیت اجتماعی مدیریت

1- مسئولیت اجتماعی رویکرد آینده نگرانه دارد.
2- منافع حاصل از اجرای مسئولیت اجتماعی مدیریت شامل آحاد جامعه می باشد.
3- رعایت ارزش ها و موازین اخلاقی از ارکان اصلی مسئولیت اجتماعی مدیریت است.
4- شفافیت، سلامت اداری و عدالت عوامل پیش برنده مسئولیت اجتماعی است.
5- اقدامات بشر دوستانه یکی از حوزه های مسئولیت اجتماعی مدیریت است.
6- برخورداری از تعهد مسئولیت پذیری و پاسخ گویی، پیش نیاز ورود به مباحث مسئولیت اجتماعی مدیریت است.
7- ایجاد رفاه اجتماعی حاصل مشارکت جدی کلیه ذیفنعان در کمک به بهبود کیفیت زندگی است.
8- جهت گیری به سوی مدیریت سبز از پیامدهای سیاست گذاری و اجرای برنامه های زیست محیطی است که مسئولیت اجتماعی نسبت به آیندگان را تقویت می کند.
9- قوانین و مقررات باید حامی و پشتیبان مسئولیت اجتماعی باشد. رعایت این قوانین و مقررات نشانه ای از احترام به اجتماع و رعایت مسئولیت اجتماعی است.
10- همکاری مسئولانه با شرکا و تامین کنندگان از الزامات مسئولیت اجتماعی مدیریت است.
11- کاهش ضایعات نه تنها در منابع فیزیکی بلکه در برنامه ریزی و اجرای عملکرد مدیران و منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی مدیریت مدنظر می باشد.
12- مشارکت همگان در آموزش و پرورش شهروند حرفه ای زیربنای توسعه مسئولیت اجتماعی است.
13- به کارگیری مسئولانه نوآوری، فناوری های نوین در راستای تقویت اقتصادی و توسعه پایدار است که جامعه ای پایدار را به وجود می آورد و نوعی مسئولیت اجتماعی مدیریت محسوب می شود.
14- تاکید بر تعادل اکوسیستم (کاهش آلاینده ها، احیای جنگل ها، بازیافت پساب های صنعتی) یکی از اقدامات حوزه زیست محیطی است که جامعه ی آینده را تقویت می کند و در راستای مسئولیت اجتماعی است.
15- توجه به نقش و آثار عملکرد انسان در حوزه های جغرافیایی ( ملی، منطقه ای، بین المللی، جهانی) و کمک به تعالی و بالندگی انسان، نقطه اوج مسئولیت اجتماعی مدیریت است.

1- ذی نفعان کلیه کسانی هستند که ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با فعالیت های سازمان ها دارند.
2- مسئولیت اجتماعی، تعهد مسئولیت در مقابل تمامی ذی نفعان است چه ذی نفعان امروز و چه آیندگان.