ارکان جایزه

شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، وظیفه نظارت کلان بر اجرای مناسب فرآیند جایزه را بر عهده دارد.

اعضای شورای سیاست گذاری:

 • دکتر مجید قاسمی (رییس شورای سیاست گذاری)
 • دکتر سعید سهراب پور
 • دکتر بهرام سبحانی
 • دکتر علی اصغر پورمند
 • مهندس سیدمهدی میرمعزی

کمیته علمی – راهبری

کمیته علمی - راهبری وظیفه مشاوره‌ و کارشناسی در موارد علمی و راهبری فرآیند جایزه را به عهده دارد.

اعضای هیات علمی – راهبردی:

 • دکتر فیروزه خلعت بری
 • دکتر آذر صائمیان (دبیر علمی)
 • مهندس مجتبی نیک روش
 • مهندس رضا اشرف سمنانی
 • دکتر مرتضی روغنی
 • مهندس گودرز سام دلیری

گروه ارزیابان (ارزیابی)

به منظور اجرای فرآیند ارزیابی شرکت های متقاضی جایزه ، دبیرخانه افرادی را که از دانش، تخصص و تجربه لازم در حوزه پایداری سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها برخوردار باشند، به عنوان ارزیاب و ارزیاب ارشد، دعوت به همکاری نماید.

اعضای طراحی و تدوین مدل:

 • دکتر مرتضی روغنی
 • مهندس گودرز سام دلیری
 • دکتر سحر سهیلی

دبیــرخانه جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

دبیرخانه جایزه وظیفه مدیریت اجرایی جایزه مسئولیت اجرایی مدیریت را بر عهده دارد.