مقررات عمومی

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارك

فرم های اطلاعاتی متقاضیان، نوشته ها و هر گونه اطلاعات دیگری از جمله امتیازات آن ها در ضمن فرآیند ارزیابی توسط دبیرخانه محرمانه تلقی می شود. دسترسی به این اطلاعات صرفاً برای کسانی که مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی که توسط جایزه مشغول به کار هستند، میسر است. بدین روی تمامی کسانی که امكان دستیابی و رؤیت اظهارنامه را دارند، "موافقت نامه رازداری" را امضاء می کنند و متعهد می شوند که هیچ گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالک اطلاعات به هیچ نحو منتشر نكنند.

حق عدم پذيرش متقاضيان

متقاضیانی که شرایط شان با الزامات ذکر شده در دامنه شمول و الزامات مطابقت نداشته باشد، توسط دبیرخانه جایزه رد می شوند. در صورتی که متقاضیان به این تصمیم اعتراض داشته باشند، می توانند اعتراض خود را کتباً به دبیرخانه جایزه ارسال داشته و در این خصوص رأی کمیته علمی-راهبری، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

هزينه های فرآيند ارزيابی

هزینه های مربوط به فرایند اعطای جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت در هر سال، بر اساس تعرفه هایی است که از سوی دبیرخانه جایزه اعلام می شود.
لازم به ذکر است همه هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت ارزیابان و سایر هزینه های مستقیم مربوط به بازدید از محل، به عهده سازمان متقاضی جایزه خواهد بود.

عدم پذيرش اعتراضات

فرآیند ارزیابی در جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت بر اساس چارچوب ها، دستورالعمل ها و مقرراتی که در "راهنمای متقاضیان جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت" درج شده است، صورت می گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزیابان، ارزیابی انفرادی، ارزیابی تیمی، بازدید از محل و اتفاق نظر، تصمیمات تیم ارزیابی به دبیرخانه اعلام و توسط کمیته علمی - راهبری جایزه تایید و نهایی می‌شود.
شرکت های متقاضی جایزه با آگاهی از این فرآیند کاری در جایزه حضور یافته و نتیجه نهایی اعلام شده دبیرخانه برای آن ها قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد و امكان ارزیابی دوباره در آن دوره وجود ندارد.

مرجع رسمی پاسخگويی به سؤالات و تقاضاها

دبیرخانه جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت تنها مرجع رسمی پاسخ‌گویی به همه پرسش ها، ابهامات و تقاضاهای متقاضیان است.